چگونگی عملکرد

چگونگی عملکرد

بسیاری از ما برای رهایی از درد ، غم و شرم ناشی از اعتیادِ به پورنوگرافی به انجمن معتادان پورنوگرافی گمنام می آییم  بیماری روحی ما باعث ایجاد نا امیدی در ما برای رهایی از اعتیاد پورنوگرافی شد ، پورنوگرافی جایگزین میل جنسی سالم ، طبیعی و خدادیِ ما شد و به انزوا و اجتناب از ارتباط انسانی منجر گردید .

در نتیجه اعتیاد به پورنوگرافی ، ممکن است از دست دادن همسر ، شریک زندگی ، شغل ، دوستان و  حتی آزادی را تجربه کرده باشیم که این نشان دهنده عمق ناتوانی ما در مقابل پورنوگرافی میباشد .

در حالی که سایر افراد معتاد به سکس با شرکای جنسی مختلف «کنش جنسی بیرونی» برقرار می‌کنند ، ما هنگام تماشای پورنوگرافی فعالیت‌ها و رفتارهایی می‌کنیم که دیگران را حذف می‌کند تا فقط با خودمان تنها باشیم ، ما در حین استفاده از پورنوگرافی از دنیا کناره گیری کرده و خود را منزوی می‌سازیم .

به دلیل این تفاوت، ما رفتار اعتیادآور خود را «کنش جنسی درونی» نامیدیم،  این رفتار ( کنش جنسی درونی) چرخه ای از ناتوانی و مدیریت‌ ناپذیری را ایجاد کرد .

 ما در جستجوی پورنوگرافی وسواس داشتیم و وقتی شروع به تماشا میکردیم قادر به توقف آن نبودیم .

 برخی از ما روش‌های بسیاری را برای کنترل اعتیاد خود به پورنوگرافی امتحان کرده‌ایم :

● محدود کردن دسترسی به اینترنت با برنامه هایی برای قفل کردن وب سایت ها

● توقف استفاده از وسایل الکترونیکی

● پیمان بستن با خود و دیگران، اعم از رهبران دینی یا معنوی

● استفاده از اراده خودمان 

به ناچار ، پس از تجربه عواقب یک بازگشت مجدد ( لغزش کردن) ، به این نتیجه رسیدیم که واقعاً در برابر اعتیادِ خود بی قدرت هستیم ، بسیاری از افراد راه حل معنوی از طریق یک برنامه 12 قدمی را امتحان نکرده‌اند . برخی از ما هرگز برنامه های 12 قدمی را تجربه نکرده ایم و نحوه عملکرد آنها را نمی دانیم . عده ای دیگر با سالها حضور در جلسات 12 قدمی به PAA می آیند . همه ما یک چیز مشترک داریم : ناتوانی ما در توقف استفاده از پورنوگرافی بدون کمکِ یک قدرت برتر .

برنامه ما مستلزم آن است که تماشای پورنوگرافی را متوقف کنیم، اما چگونه این کار را انجام دهیم؟ قدم های زیر ، به عنوان برنامه ای برای بهبودی از اعتیاد ما به پورنوگرافی پیشنهاد می شود : (ادامه صفحه بعد)

1- ما اقرار کردیم در برابر پورنوگرافی عاجز بودیم و زندگیمان غیر قابل اداره شده بود

2- ما به این باور رسیدیم که یک نیروي برتر میتواند سلامت عقل را به ما بازگرداند

3- ما تصمیم گرفتیم که اراده و زندگیمان را به مراقبت خداوند ، بدانگونه که او را درك میکردیم ، بسپاریم

4- ما یک ترازنامه اخلاقی بی باکانه و جستجوگرانه از خود تهیه کردیم

5- ما چگونگی دقیق خطاهایمان را به خداوند، به خود و به یک انسان دیگر اقرار کردیم

6- ما آمادگی کامل پیدا کردیم که خداوند کلیه نواقص شخصیتی ما را برطرف کند

7- ما با فروتنی از او خواستیم کمبودهای اخلاقی ما را برطرف کند

8- ما فهرستی از تمام کسانی که به آنها صدمه زده بودیم تهیه کرده و خواستار جبران خسارت از تمام آنها شدیم

9- ما به طور مستقیم در هر جا که امکان داشت از این افراد جبران خسارت کردیم، مگر در مواردی که اجراي این امر به ایشان یا دیگران لطمه بزند

10- ما به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و هرگاه در اشتباه بودیم سریعًا به آن اقرار کردیم

11- ما از راه دعا و مراقبه خواهان ارتقاء رابطه آگاهانه خود با خداوند، بدان گونه که او را درك میکردیم شده و فقط جویاي آگاهی از اراده او براي خود و قدرت اجرایش شدیم

12- با بیداري روحانی حاصل از برداشتن این قدمها، کوشیدیم این پیام را به معتادان پورنوگرافی برسانیم و این اصول را در تمام امور زندگی خود به اجرا درآوردیم .

این مراحل مبنایی برای شناسایی ناتوانی ما در برابر اعتیادمان به پورنوگرافی و اجرای برنامه بهبودی است. تنها با تسلیم تلاش‌هایمان برای کنترل اعتیادمان و جستجوی تماس آگاهانه با نیرویی برتر از خودمان بود که به آرامش رسیدیم .

 ما برنامه بهبودی را انجام می دهیم ، از دستورالعمل های کسانی که ما را حمایت و راهنمایی می کنند پیروی می کنیم، با انجمن در ارتباط هستیم و خدمت می کنیم در نتیجه رهایی از وسواس فکریِ پورنوگرافی را احساس میکنیم ، ما از نظر معنوی به سمت یک زندگی سالم تر که شامل عشق، صمیمیت و اعتماد است هدایت می شویم .

یک روز در یک زمان، گاهی لحظه به لحظه ، از تلاش خود برای کنترل اعتیاد خود تسلیم می شویم و از نیرویی برتر از خود کمک می گیریم .

ما دیگر از طرد شدن نمی ترسیم ، ما دیگر از صمیمیت نمی ترسیم، ما دیگر از پورنوگرافی برای سرکوب احساسات و فرار از واقعیت استفاده نمی کنیم.

ما با کمک نیرویی برتر از خودمان از طریق 12 قدم انجمن PAA سلامت عقل خود را بازمیابیم .

Copyright © 2022 Porn Addicts Anonymous – All Rights Reserved

PAA Conference Approved – September 2022