کمک به انجمن

سنت هفتم انجمن معتادان پورنوگرافی گمنام به ما تذکر می دهد که هر گروه معتادان پورنوگرافی گمنام می­بایست کاملاً خودکفا باشد و کمکی از خارج دریافت نکند.

بر این اساس تمامی مخارج انجمن ما، از جمله هزینه های خرید و ترجمه کتاب ها و پنفلت ها، هزینه تاسیس و نگهداری وب سایت و گسنرش پیام انجمن به تازه واردان براساس کمک های داوطلبانه اعضای انجمن تامین می شود.

حال وقت آن است که با کمک های داوطلبانه خود ضمن قدردانی از موهبت پاکی، سهم بزرگی در رساندن پیام عشق، نیرو و امید به تازه واردان و همدردان خود ایفا کنیم.