خانه

انجمن معتادان پورنوگرافی گمنام
(Porn Addicts Anonymous)

انجمن 12 قدمی برای افرادی که به دنبال بهبودی از اعتیاد به پورنوگرافی هستند

نشریات انجمن

کتاب سبز معتادان جنسی گمنام

Download

مدار های 3 گانه

Download

کمک به انجمن

سنت هفتم انجمن معتادان پورنوگرافی گمنام به ما تذکر می دهد که هر گروه معتادان پورنوگرافی گمنام می­بایست کاملاً خودکفا باشد و کمکی از خارج دریافت نکند.

بر این اساس تمامی مخارج انجمن ما، از جمله هزینه های خرید و ترجمه کتاب ها و پنفلت ها، هزینه تاسیس و نگهداری وب سایت و گسنرش پیام انجمن به تازه واردان براساس کمک های داوطلبانه اعضای انجمن تامین می شود.

حال وقت آن است که با کمک های داوطلبانه خود ضمن قدردانی از موهبت پاکی، سهم بزرگی در رساندن پیام عشق، نیرو و امید به تازه واردان و همدردان خود ایفا کنیم.