اعضای خانواده و دوستان شخص معتاد به پورنوگرافی

اعضای خانواده و دوستان شخص معتاد به پورنوگرافی

برای همسران، شریکان زندگی، دوستان و خانواده افرادی که به پورنوگرافی معتاد هستند:

هر روزه تعداد زیادی از اعضای خانواده و دوستان معتادان به پورنوگرافی برای کمک در این زمینه با ما تماس می گیرند. در حالی که Al-Anon جهت رساندن پیام بهبودی و عشق به همسران و خانواده‌های الکلی‌های گمنام تأسیس شد، چند سال طول کشید تا به یک انجمن رسمی تبدیل شود.

PAA یک انجمن نسبتاً جدید است و هر روزه به تعداد افرادی که نیازمند کمک هستند و به جلسات PAA وارد می شوند بیشتر می شود، در این حین با معاشرت و تبادل تجربیات، نیازهای همسران، شریکان زندگی و دوستان معتادان پورنوگرافی که تحت تاثیر این اعتیاد قرار گرفته اند بیشتر شناسایی می شود و پیش بینی می گردد جلسات خانواده های معتادان پورنوگرافی گمنام نیز به زودی تاسیس خواهد شد.

تا آن موقع ما می توانیم جلسات هموابستگان گمنام CoDA و جلسات خانواده های معتادان جنسی گمنام CoSA را به شما پیشنهاد دهیم.

لینک وب سایت

 CoDA :