وعده های PAA

وعده های PAA

ما خودمان را همانگونه که هستیم می پذیریم.

ما همیشه همینطور که هستیم کافی خواهیم بود.

دیدگاه ما نسبت به برقراری روابط سالم با دیگران توسعه و رشد خواهد کرد.

ما دیگران را همانطور که هستند می پذیریم.

ما روابط سالم، محبت آمیز و صمیمی با اطرافیان خود خواهیم داشت.

آزادی، شادی و آرامش را خواهیم شناخت.

ما بخشی از جریان زندگی خواهیم شد و از همنوعان خود جدا نمی شویم.

ما دوباره شروع به درک احساسات خود خواهیم کرد و احساسات ما دیگر اعمال ما را کنترل نمی کنند.

ما متوجه خواهیم شد که یک نیروی برتر برای ما کاری را انجام داده است که ما در تمام طول عمر نتوانستیم برای خودمان انجام دهیم.

 با هدایت نیروی برتر، از شهود خود برای مدیریت موقعیت های دشوار و به ظاهر غیرممکن که در گذشته گیج کننده بودند استفاده خواهیم کرد.