نشریات انجمن

دانلود نشریات

کتاب سبز معتادان جنسی گمنام

Download

این کتاب که در انجمن PAA ترجمه شده است ، به عنوان منبع اصلی این انجمن در جلسات خوانده می شود.

مدار های سه گانه

Download

این پنفلت به شما کمک می کند تا با تعریف هوشیاری و پاکی در انجمن PAA آشنا شوید و مدارهای 3 گانه خود را مشخص کنید